އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ރޫލް އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވްއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްއުސްތާޒު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ރޫލް އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް (އޭ.ބީ.އޭ އެމް.އާރު.އޯ.އެލް.އައި)އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމުގައި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އޭ.ބީ.އޭ އެމް.އާރު.އޯ.އެލް.އައިގެ މެންބަރުން ވަނީ 2021...
ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން އަލީ ހާޝިމު ވަކިކުރައްވައި، މުނައްވަރުގެ ނަން މަޖުލީހަށް

ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން އަލީ ހާޝިމު ވަކިކުރައްވައި، މުނައްވަރުގެ ނަން މަޖުލީހަށް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް...

ކަސްޓަމްސް ވެރިޔާގެ މަގާމުން މާނިއު ވަކިކޮށް، ދިޔާނާ އައްޔަން ކޮށްފި

ކަސްޓަމްސް ވެރިޔާގެ މަގާމުން މާނިއު ވަކިކޮށް، ދިޔާނާ އައްޔަން ކޮށްފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫސުފު މާނިއު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެ މާގަމަށް ފާތިމަތު ދިޔާނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު މެންދުރު...

ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް

ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޒްހާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެއެެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ...

ކ.އާރަށް ތިލައިން އެންދަމަން އުޅުނު މަސްދޯންޏެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހުއްޓުވައިފި

ކ.އާރަށް ތިލައިން އެންދަމަން އުޅުނު މަސްދޯންޏެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހުއްޓުވައިފި

މާލެ އަތޮޅު އާރަށު ތިލައިން އެންދަމަން އުޅުނު މަސްދޯންޏެއް މިއަދު އެމްއެންޑީއެފުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އާރަށް ކައިރީގައިވާ, ތިލައިން އެންދަމަން އުޅުނު މަސްދޯންޏަކަށް...

ހުޅުމާލެއިން 15 ބިމެއް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުޅުމާލެއިން ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލައެއްގައި ހުޅުމާލެއިން ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި...

ރައީސް ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ހުސެއިންފުޅު އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގައި އަވަހާރަވީ އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަވަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުގެ...

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ މޮޅު ފިލުމު – ވިޖޭ ގެ ’މަހާރާޖާ‘

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ މޮޅު ފިލުމު – ވިޖޭ ގެ ’މަހާރާޖާ‘

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ މޮޅު އެއް ފިލްމަކަށް ހަމަ ގައިމުވެސް މަހާރާޖާ ވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމަތަކުގެ ފިލްމުތައް އެއްތާކުން ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމް...

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުޅުމާލެއިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުޅުމާލެއިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އިން 29 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ޕޮލިސް...

ރިޕޯޓު

ނުފޫޒާއި ބާރުން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ހައްޖުވުމަށް މިއަދު އަރަފާތު ބިމުގައި ތިބޭއިރު!

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަކީ އެހެން އަޅުކަންތަކާއި ހިލާފަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މީހާއަށް ފަރުލު ކުރެވިފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. މި ހިކުމަތް މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތީ އަދި ސަލާމަތީ އެތައް ސަބަބުތަކަށްޓަކައި،...

Read more

ސްކޫލުގެ ވަގުތު ކުޑަ ކުރުން- ބެލެނިވެރިންނަށް ތުރާލެއް

މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންދުވަހުގެ ދަންފަޅިކުރުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އެމިނިސްޓްރީއަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ...

Read more