ގައްދޫ ކައުންސިލަކީ ރައީސް މުއިއްޒަށް ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، މެހެމާނުން ސޮއިކުރާ ފޮތުގައި ރައީސް ސޮއިވެސް ނުކުރި
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދޫއަް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ކައުންސިލު އިދާރާގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ގައްދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގައްދޫ ކައުންސިލަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ވިދާޅުވެ ކައުންސިލު މެމްބަރުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލު އިމާރާތުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައި އެ ބައްދަލުވުން ވަނީ އެހެން ތަނަކަށް އަމިއްލަފުޅަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގދ.ގައްދޫއަށް...
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

މިފެށޭ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް...

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށައެޅޭ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށައެޅޭ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލް "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާގައި، ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަކިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރި! -ގައްދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާގައި، ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަކިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރި! -ގައްދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ކައުންސިލުން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހން ފާޅުކޮށް، ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން، ކައުންސިލުންވެސް...

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ސަރަހައްދުގައި ބުރިޖުއެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ނުކުރަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ރޭގައި އެ ސަރަހައްދުގައި...

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލިގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް...

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީގައި އިޖުތިމާއި މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓި މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ސޯސަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުން...

ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދޫއިން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅިުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގައްދޫއަށް...

ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނުނިމެނީސް ދަ ޑިމޮކްރެޓިކްސް އުފައްދަން ހުއްދަ ދޭން ފުއާދު މަސައްކަތް ފަށައިފި

’ރޯދަމަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ފުއާދާއި ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް‘

ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިން ކަމަށާއި، އޭރުގެ ކޮމެޓީގެ ރޫހު ހުރީވެސް ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްކަމަށް އިލެކްޝަން...

ރިޕޯޓު

ގޮތް ދޫނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ، އެ ގެއްލުނީ ދެ ފުރާނަ

މީގެ ކުރިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި އަބަދުވެސް އަމަލުކުރަމުން އައީ އެމްއެންޑީއެފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިމަޖެންސީ ރެސްކިއު (މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން) އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ...

Read more

ދެއްވި ނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރިނުވެ، ބޮޑާ ބަސްތަކުގައި އިން ފަހަނަ އަޅައިފި

މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާލިޔަސް އިބުރަތަކަށް ފުދޭ ދުވަހެކެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަނީއެވެ. ބާޒާރުމަތީގައި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ. އޮޔާވަޔާއި ގަދަ ރާޅުތަކުގައި އުޅަނދުތަކަށް...

Read more