މުރާސިލް ޓީމް

މުރާސިލް ޓީމް

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާގައި، ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަކިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރި! -ގައްދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާގައި، ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަކިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރި! -ގައްދޫ ކައުންސިލު

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ކައުންސިލުން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހން ފާޅުކޮށް، ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން، ކައުންސިލުންވެސް...

އެހެން ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުން ކުރެއްވި މިނިސްޓަރުން އެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައްވައިފި

ގުޅީފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެއިން ދީފައިވާ ގޯތިތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ- ޑރ.ހައިދަރު

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ...

ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގެންފި

ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގެންފި

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ.)ގެ ދުބާއީގައި މިމަހުގެ 12 އިން 14 އަށް ބާއްވާ ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީ: ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ލިސްޓުގައި ނެތް ބަޔަކު ވޯޓުލުމުން ހަމަނުޖެހުން

ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީ: ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ލިސްޓުގައި ނެތް ބަޔަކު ވޯޓުލުމުން ހަމަނުޖެހުން

-ޕީއެންސީން ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ބަޔަކު ވޯޓު...

މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސް ގައި މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސް ގައި މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގގައި ހުންނަ މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސްގައި ބޭއްވެވި ހަނދާނީ މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާގެ...

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 50 މީހަކު ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހައްޖަށް

ބަނގުލަދޭޝް ލޭބަރުން އެކަނި ގެނެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި އަންސްކިލްޑް ލޭބަރސް ގެ ގޮތުގައި ބަނގުލަދޭޝްއިން އެކަނި ލޭބަރުން ގެނެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ކުއްލި ބަދަލު ގެނައި ސަބަބެއް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގަމުންދާ ގޭންގު މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގަމުންދާ ގޭންގު މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ގޭންގު ހަދައިގެން މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ސައުތު ޕޮލިސް ސީރިއަސް ކްރައިމް ސެލް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ގުޅިގެން...

މެޑިކަލް ޗެކަޕް، އައިވީއެފް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުވާއިރު ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު އާސަންދައިން ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މެޑިކަލް ޗެކަޕް، އައިވީއެފް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުވާއިރު ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު އާސަންދައިން ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް، އަދި އާސަންދަ ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދުމަށާއި، ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާ ހޯދާއިރު...

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޔަގީންކަން ދީފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޔަގީންކަން ދީފައިވޭ

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޭބުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރައްވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު...

Page 1 of 12 1 2 12